ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

PRIVACY NOTICE (Please scroll down to read the English version)

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «Εταιρεία») με έδρα επί της Λεωφ. Κηφισίας 37Α, 15123, Μαρούσι, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγει προσωπικά δεδομένα των χρηστών κατά τη σύνδεση τους στο ασύρματο δίκτυο του Experience Park & Experience Centre. Η εταιρεία Lamda Hellix Α.Ε., ως πάροχος της υπηρεσίας για λογαριασμό της Εταιρείας, λειτουργεί ως Εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό της Εταιρείας και σύμφωνα με τις οδηγίες της τελευταίας.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγει η Εταιρεία;

Κατά τη σύνδεση των χρηστών στην υπηρεσία, η Εταιρεία, συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως:

 • τη χρονική στιγμή εισόδου και εξόδου του στο ασύρματο δίκτυο,
 • την IP διεύθυνση, καθώς και
 • το mac address της συσκευής κατά τη διάρκεια σύνδεσης.

Για ποιους σκοπούς συλλέγοντα τα προσωπικά δεδομένα;

 • Σύμβαση

Η συλλογή των ανωτέρω προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την παροχή της υπηρεσίας ασύρματου δικτύου.

 • Έννομο συμφέρον

Περαιτέρω, η Εταιρεία είναι δυνατόν, με βάση τις πληροφορίες που συλλέγει, να εξάγει ανώνυμα στατιστικά στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας και τυχόν προβλήματα κατά την πλοήγηση, τα οποία εξυπηρετούν έννομα συμφέροντα της και πιο συγκεκριμένα,  την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

 • Έννομη υποχρέωση

Η Εταιρεία ενδέχεται να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο της συμμόρφωσής της προς το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και ιδίως για την ικανοποίηση σχετικών αιτημάτων από Δημόσιες Υπηρεσίες, καθώς και Δημόσιες ή Εποπτικές Αρχές για διαβίβαση των δεδομένων σας.

Με ποιους τα μοιραζόμαστε;

Τα προσωπικά σας δεδομένα, συλλέγονται και γίνονται αντικείμενο περαιτέρω επεξεργασίας από τους υπεύθυνους, εξουσιοδοτημένους προς αυτό υπαλλήλους της Εταιρείας.

Περαιτέρω, για την καλύτερη δυνατή εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών επεξεργασίας, η Εταιρεία δύναται να κοινοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας στις ακόλουθες κατηγορίες συνεργατών της:

 • άλλες εταιρείες του Oμίλου ή τρίτες εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών, όπως επίσης και
 • οποιαδήποτε άλλη διοικητική, δικαστική ή δημόσια αρχή ή γενικά νομικό ή φυσικό πρόσωπο προς το οποίο ενδέχεται βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης, να απορρέει σχετική υποχρέωση ή δικαίωμα της Εταιρείας να ανακοινώνει τέτοια δεδομένα.

Πόσο καιρό τα διατηρούμε;

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η Εταιρεία τηρούνται υποχρεωτικά καθ’ όλη τη διάρκεια που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση κάθε σκοπού επεξεργασίας. Με τη λήξη αυτής, τα δεδομένα θα διαγράφονται, εκτός αν άλλως ορίζεται από τη νομοθεσία ή εάν αυτό απαιτείται για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Εταιρείας.

 

Οι δεσμεύσεις μας

Η Εταιρεία εγγυάται ότι έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, σύμφωνα με τα τεχνολογικά πρότυπα και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, είτε από την ίδια είτε από τρίτα μέρη για λογαριασμό της, είναι σύννομη, ενδεδειγμένη και διαθέτει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για να αποτρέψει κάθε μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών.

Τα δικαιώματα σας

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία έχετε και μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα, μετά από εξακρίβωση της ταυτότητάς σας:

 • το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα δηλαδή να ενημερωθείτε για το κατά πόσον τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και αφετέρου να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία,
 • το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων ή τη συμπλήρωση αυτών,
 • το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»),
 • το δικαίωμα εναντίωσης σας στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος και,
 • το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος,
 • το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (πχ cd).

Η άσκηση ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας γίνεται με υποβολή σχετικού έγγραφου αιτήματός σας προς την Εταιρεία στο οποίο αναλαμβάνουμε να απαντήσουμε εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την παραλαβή του. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον μήνες εξαιτίας πολυπλοκότητας του αιτήματός, ή/και του μεγάλου όγκου των αιτημάτων.

Η άσκηση ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας γίνεται με υποβολή σχετικού έγγραφου αιτήματός σας προς την Εταιρεία στο οποίο αναλαμβάνουμε να απαντήσουμε εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την παραλαβή του. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον μήνες εξαιτίας πολυπλοκότητας του αιτήματός, ή/και του μεγάλου όγκου των αιτημάτων.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Για οποιοδήποτε απορία σας, διευκρίνιση ή αίτημά σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Εταιρείας, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

E-mail: TheEllinikon.PersonalData@lamdadev.com

Δικαίωμα Καταγγελίας

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήσαμε επαρκώς το αίτημά σας και θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 | τηλ: +30 210 6475600). Αναλυτικές οδηγίες υποβολής καταγγελίας παρέχονται στην ιστοσελίδα της Αρχής.

PRIVACY NOTICE

The company “HELLINIKON S.A.” (hereinafter “Company”), having its registered office at 37A Leoforos Kifissias, in Maroussi, Greece, 15123, as a Data Controller, collects personal data from the users during their connection to Experience Park & Experience Centre wireless network. Lamda Hellix S.A, which is the service provider, acts as a Data Processor on behalf of the Company and according to the latter’s instructions.

What personal information does the Company collect?

During the connection of the users to the service, the Company, collects and processes personal data, such as:

 • the time of the connection and the disconnection from the wireless network,
 • the IP address, and
 • the mac address of your device during the connection.

For what purposes is your personal information collected?

 • Contract

The collection of the above personal data is necessary for the provision of the wireless network services.

 • Legal Interest

Furthermore, the Company is able, based on the collected information, to form anonymous statistics regarding the efficiency of the service and any problems during the navigation, which serve its legal interests and more specifically, the improvement of the provided services.

 • Legal Obligation

The Company might process your personal data based on compliance with the current legal framework and especially for the satisfaction of relevant requests from Public Services as well as Public or Supervisory Authorities for the transfer of your information.

 

Who do we share (your personal information) with?

Your personal data are collected and become subject to further processing by the authorized employees of the Company. Moreover, your personal data may be disclosed to third parties, such as:

 • Other legal entities of our Group or third parties that collaborate with us for the fulfillment of the aforementioned purposes, and
 • Any other administrative, judicial, or public authority or in general to a natural or legal person against which, on the basis of law or judicial decision the Company has a relevant obligation or right to disclose such data or in general, in order to defend our legitimate interests.

For how long do we store your personal information?

Your personal data are retained for as long as this is required for the fulfillment of each processing purpose. Upon expiration of these terms, your personal data will be deleted, unless otherwise required under the applicable legal and regulatory framework or for the establishment, exercise or defense of legal claims.

 

Our commitments

We have implemented all appropriate organizational and technical measures, pursuant to the applicable legal framework and technical standards, in order to safeguard that processing of data is legitimate, appropriate and secured against any non-authorized or illegal access, deletion, amendment or any other use of the data.

Your rights

In any case, we would like to inform you that, according to applicable legislation, you may exercise the following rights, after verification of your identity:

 • Right of access to your personal data, including information concerning the processing of personal data,
 • Right to rectification of inaccurate or incomplete personal data,
 • Right to erasure (“right to be forgotten”),
 • Right to object to the processing, according to law provisions,
 • Right to restriction of the processing, according to law provisions,
 • Right to data portability, in a structured, commonly used and machine-readable format (e.g. USB), to you or to another data controller,

You can exercise any of the above mentioned rights by submitting a written request to our Company. You can expect a reply to such a request within one (1) month following its receipt by the Company and in any case, within two (2) months, depending on the perplexity of your request or the high volume of requests received.

Right to Lodge a Complaint

In case you deem that we have not duly satisfied your request and the protection of your personal data is somehow affected, you may lodge a complaint through the dedicated online portal of the Hellenic Data Protection Authority (Athens, 1-3 Kifissias Avenue, 11523 Athens, Greece | +30 210 6475600). You may find detailed guidelines on how to lodge a complaint on the DPA’s website.