Η LAMDA DEVELOPMENT S.A. («Εταιρεία»), σύμφωνα με τον Κανονισμό 596/2014/ΕΕ και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, αναφορικά με την απόκτηση της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε., καταβλήθηκε από τη HELLINIKON GLOBAL I S.A., 100% θυγατρική της Εταιρείας, η δεύτερη (2η) δόση του Τιμήματος Απόκτησης Μετοχών ποσού €166.650.000, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 14.11.2014 Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών (όπως τροποποιήθηκε με την από 19.07.2016 Τροποποιητική Σύμβαση) και στην από 25.06.2021 Σύμβαση Μεταβίβασης Μετοχών.

Με την εν λόγω καταβολή έχει καταβληθεί στο ΤΑΙΠΕΔ μέχρι σήμερα ποσό περίπου €467εκ, ήτοι 51% του συνολικού τιμήματος €915εκ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προαναφερθείσες συμβάσεις.